Par mums.

„LATVIJAS KRAVAS CELTŅU UN PACĒLĀJU VALDĪTĀJU ASOCIĀCIJA" ir biedrība - juridisko un fizisko personu apvienība, kuri ir kravas celtņu un/vai pacēlāju valdītāji vai turētāji, kuru mērķi ir:

 • sekmēt vienotu, augstu standartu ieviešanu un nodrošināšanu organizējot un veicot darbus ar kravas celtņiem un pacēlājiem, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, kā arī videi;
 • saskaņot un aizsargāt savu biedru intereses ekonomikas jautājumos, attiecībās starp darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī attiecībās ar pasūtītājiem un pakalpojumu saņēmējiem;
 • sekmēt kvalificētu speciālistu sagatavošanu darbam ar kravas celtņiem un pacēlājiem, to kvalifikācijas pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu prasībām un vajadzībām;
 • sekmēt Asociācijas biedru ētisko izaugsmi un estētisko zināšanu papildināšanu.


Mūsu uzdevumi.

 • Asociācijas biedru interešu pārstāvēšana un aizsardzība valsts varas un pārvaldes orgānos, attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām;
 • palīdzības sniegšana Asociācijas biedriem un konsultāciju sniegšana;
 • Asociācijas biedru aizsardzība pret negodīgu konkurenci;
 • piedalīšanās normatīvo aktu, kas reglamentē Asociācijas biedru darbību, sagatavošanā un pilnveidošanā, kā arī sekot to izpildei, cik tālu atļauj likumdošana;
 • aktīva piedalīšanās kravas celtņu un pacēlāju speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas un stratēģijas izstrādāšanā un pilnveidošanā;
 • aktīva piedalīšanās kravas celtņu un pacēlāju tehnisko pārbaužu sistēmas un stratēģijas izstrādāšanā un pilnveidošanā;
 • nozares tirgus izpētes organizēšana un attiecīgu ieteikumu izstrādāšana;
 • piedalīšanās dažādos pasākumos, lai popularizētu Asociācijas biedru darbu un celtu to prestižu Latvijā un ārzemēs.